Финанси

Приходи Автоматизирано издаване на фактура и Invoice. Възможност за изчисляване на стойността на фактурата по предварително въведени тарифи по товародатели.

Печат на фактура и Invoice, запис в PDF файл или изпращане на имейл.

Въвеждане на плащанията по фактури и следене на вземанията. Баланс на фирмите и издаване на Протоколи за прихващане.

Планиране и управление на разходите.

Въвеждане на всички разходи на фирмите и следене на плащанията. Справки за задълженията по групи и видове разходи, по контрагенти и Фирми.

Експорт на данните към счетоводни програми за автоматично осчетоводяване на приходите и разходите.

  Управление на автопарк и спедиция. Софтуер за транспортни фирми.

  АДРЕС

  гр. София, 1784 ж.к. Младост 1, бл. 58, вх 1, ап.9

  ТЕЛЕФОН

  0888 207089

  EMAIL

  mapost@abv.bg